تبلیغات
گروه آموزشی دینی و قرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان

گروه آموزشی دینی و قرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان
 
قالب وبلاگ
ابر برچسب ها
برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


[ پنجشنبه 13 شهریور 1393 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ گروه دینی وقرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان ]
برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.

توضیحات دفتر تالیف گروه درسی عربی:

به اطلاع همكاران، صاحبنظران و دبیران گرامی درس عربی میرساند نگاشت اولیه (غیر قابل استناد) كتاب عربی دوم دوره متوسطه اول  (هشتم) جهت آشنایی بیشتر همكاران با ساختار كتاب ، در دسترس عموم قرار میگیرد. لازم بذكر است این کتاب نسخه نهایی نمی باشند و بدلیل احتمال تغییرات، بهیچ وجه قابل استناد نیستند. 

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب از طریق پست الکترونیکی زیر برای گروه درسی عربی ارسال نمایید.talif@talif.sch.ir 
[ جمعه 19 اردیبهشت 1393 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ گروه دینی وقرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان ]
برای دانلوداینجا کلیک کنید. (بخش اول)
برای دانلود اینجا کلیک کنید.(بخش دوم)بارم بندی نوبت دوم عربی هفتم برمبنای 15 نمره


 

بارم بندی امتحان کتبی عربی پایه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه نوبت دوم (از درس اوّل تا دهم تقریباً 4 نـمره و درس یازدهم تا پایان تقریباً 11 نـمره)

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

جمع

الف:

مهارت ترجمه

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از امثال و حکم

2

5/5 نـمره

2

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از سایر بخش ها

2

3

ترجمه فعل ماضی با توجّه به مثال(مانند تمرین سوم درس هجدهم)

5/0

4

ترجمه فعل ماضی در جمله (مانند تمرین سوم درس یازدهم. زیر فعل ماضی خط كشیده شودو)

5/0

5

ترجمه جمله های عربی به فارسی (روزهای هفته ،نام فصل ها یا رنگ ها)

5/0

ب:

مهارت

واژه شناسی

1

تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چهار كلمه (دو مورد)

5/0

2 نـمره

2

مترادف و متضاد (دو مورد، فقط از تمرینات كتاب و دقیقاً شبیه صفحه 59 كتاب طراحی شود.)

5/0

3

نوشتن معنای دو کلمه در جمله

5/0

4

نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (ارائۀ دو تصویر)

5/0

ج:

مهارت

شناخت و کاربرد قواعد

---------------------

1

شناخت و کاربرد ضمیر و  فعل ماضی

2

2/5نـمره

2

شناخت و کاربرد اسم مفرد، مثنّی و جمع و اسم اشاره

5/0

د:

مهارت

درک و فهم

1

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (چهار سؤال دو گزینه ای)

5/0

3 نـمره

2

سؤال جور كردنی از كاربرد واژگان (وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم) چهار مورد

و یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمه مناسب كامل شود.

1

3

جمله سازی با کلمات پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده.  (دو جمله)

5/0

4

درك مطلب

(ارائه متن و طراحی 4سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله)

1

ه:

مهارت مکالمه

 

مکالمه (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام. شامل پنج جملۀ پرسشی با «هَل، أ / أینَ / مَن، مَنْ هوَ، مَنْ هیَ/ ما، ما هوَ، ما هی، ماذا / کَم»)

2

2 نـمره

                                                     جمع نـمره ها

15

 

تذکّرات: (برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نیز نیم ترم ها )

1.      طرح 4 نـمره از مطالب نوبت اوّل و 11 نـمره از نوبت دوم تقریبی است. بسیاری از مفاهیم در نیمه دوم کتاب با نیمه اوّل تلفیق شده است. منظور این است که در امتحان پایانِ سال، بیشتر از فصل چهارم (فعل ماضی) سؤال طرح گردد.

2.      بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه باید دارای تنوّع باشد.

3.      از طرّاحی سؤالات معمّا گونه، وجه اختلاف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری گردد؛ مانند اینکه مفرد عُلَماء چیست؟ (عَلیم) ؛ بنات، أُمَّهات و سَبعین چه جمعی هستند؟ ؛ طرح سؤال از معدود یک تا دوازده؛ تطابق عدد و معدود و ...

4.      بارم بندی امتحان خرداد و شهریور مانند هم است.

5.      در برخی بخش های کتاب مطالبی تدریس شده که لازم نیست در امتحان از آن سؤال داده شود و در راهنمای معلّم به آن ها اشاره شده است.

6.      6- طرّاحی سؤالات امتحانی در میان نوبت و نوبت اول و دوم باید از 15 نمره باشد و در خود برگه امتحانی میزان كسب نمره شفاهی(روان خوانی و مكالمه) مشخّص شود. به عبارت دیگر چنانچه تعداد سؤالات امتحان 12 مورد است؛ مورد سیزدهم درج نمره روان خوانی و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است. (در امتحان نهایی یا كشوری مطابق قانون حوزه عمل می شود.)

7.      در بخش قواعد شیوه طرح سؤال باید مانند كتاب درسی باشد و مطلقاً از «ساختن» خودداری كرد؛ برای مثال طرح چنین سؤالی كاملاً مردود است: جمله «ذلك الولد كتب درسه.» در امتحان داده شود. سپس زیر «ذلك الولد كتب» نقطه چین داده شود و به جای درسَهُ ،درسَها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنویسی كند و به پاسخ «تلك البنت كتبت درسها.» برسد. در این بخش سؤالات تعریفی نیز داده نمی شود.

8.      سؤالات چندگزینه ای باید فقط دو گزینه داشته باشد.(جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده می شود.)


 

           

بارم بندی پنج نمره امتحان شفاهی عربی پایه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه :  نوبت اوّل و دوم

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

جمع

مهارت های خواندن،

شنیدن، سخن گفتن

و ترجمۀ شفاهی

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ صحیح مخارج حروف)

2

5 نـمره

2

مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ به جمله های پرسشی

(دارای ما، ماذا، ما هوَ، ماهیَ، مَنْ، لِمَنْ، أینَ، مِنْ أینَ، کَم، هَلْ، أ)

3

                                                     جمع نـمره ها

5

 

 

تذکّرات:

1.      تلفّظ صحیح مخارج حروف خاصّ زبان عربی(ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و) کاری بسیار دشوار است و از عهدۀ اکثریّت دانش آموزان بر نمی آید؛ لذا مؤکّداً درخواست می گردد از سختگیری در این زمینه خودداری شود و فقط از دانش آموزان خواسته شود که سعی کنند حتّی الامکان حروف خاص را درست بر زبان آورند. به تشخیص دبیر می توان از این مورد صرف نظر کرد.

2.      در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلاً اگر در پاسخ سؤالِ «هَل أنت مِن إیران؟» بگوید: «نَعَم» کاملاً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: «نعم؛ أنا مِن إیران.» در بخش مكالمه فهم سؤال نیمی از نمره را دارد.

3.      یکی از موارد امتحانی می تواند این باشد که از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرفی کند.
برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


شیخ عبدالحمید کشک (با کسر کاف)از معروف ترین خطبای جهان اسلام به شمار می رود و معروف به فارس المنابر می باشد ایشان تقریبا  از نوجوانی بیناییشیخ عبد الحمید کشک رحمه الله خویش را از دست دادند ودر عین حال حافظ قرآن و صاحب صدایی دلنشین که تقریبا شبیه شهید مطهری در پرحرارت بودن و دلنشین بودن است  بودنداز خصوصیات بارز ایشان ظلم ستیزی و شجاعت ایشان است که به خاطرش چند سالی را در زندان های مصر سپری کردند اما ویژگی بارزتر ایشان خطابه به زبان عربی فصیح و اشتباه نکردن در اعراب کلمات است که خود امری فوق العاده به حساب می آید و برای کسانی که قدرت تکلم به زبان عربی دارند گوش دادن به سخنان ایشان بسیار جالب می باشد وبا اینکه بیش از هفده سال از وفات ایشان می گذرد فردی نتوانسته جای ایشان را پرکند وبا وجود شیخ قرضاوی در مصر و شیخ محمد القرنی و شیخ محمد العریفی در عربستان که البته تندرو هم هستندوشیخ الکبیسی در امارات ولی هیچکدام نتوانستند جایگاه شیخ عبدالحمید را میان مردم پیدا کنند ولی چیزی که بیش از این مسائل در شیخ عبدالحمید بارز است ایمان بسیار قوی ایشان است به خدای متعال و سراسر سخنرانی های ایشان مملو از ذکر خداوند آن هم با شور و اشتیاق و خضوع خاصی است که لرزه بر اندام هر فردی ایجاد می کند.در ضمن ایشان در سال 1996 و در حین سجده از دنیا رفتند و نکته ی جالب تر اینکه من خودم در یکی از خطبه ها ی ایشان شنیدم که از خداوند همین درخواست را داشتند که در حین عبادتش از دنیا بروند.رحم الله الشیخ کشک و اسکنه فسیح جناته. آمین.  برای دانلود یا شنیدن اینجا کلیک کنید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.این سوره هنگام نماز جماعت قرائت شده است.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با سلام تلاوت های جناب آقای ناصر القطامی بسیار حزین و بااحساس می باشد شخصا تلاوت این سوره را بسیار دوست دارم یادم نمی رود که در یکی از نبردهای سنگین در لیبی و زمانی که نیروهای مردمی در محاصره نیروهای قذافی افتاده بودند تلاوت همین سوره با صدای ناصر القطامی ازمسجد پخش می شد.
غفر الله لنا و لکم و أدخلنا برحمته فسیح جناته. آمین.أبیات الشاعر ابو الاسود الدؤلی
نظم فی رثاء الامام علی (ع)
وحینما كان فی البصرة وأتاه نبأ استشهاد الإمام علی (علیه السلام) رثاه بقصیدة یشید بسیرة ومناقب الامام (علیه السلام)، فیقول:

أَلا یاعینُ ویحكِ فاسعدینا ***** أَلا فابكی أمـیرَ المـؤمـنینا

رُزِئْنا خیرَ مَنْ رَكِبَ المَطایا ***** وفارسَها وَمَنْ رَكِبَ السّفینا

ومَنْ لبسَ النّعالَ ومَنْ حَذاها ***** ومَنْ قرَأ المثانی والمئینا

فكلُّ مَناقبِ الخیْراتِ فِیهِ ***** وحُبُّ رَسولِ ربِّ العالمینا

وكنّا قبْلَ مقتلِهِ بِخَیْرٍ ***** نَرى مولى رَسولِ اللهِ فِینا

یُقیمُ الدینَ لا یَرتابُ ***** فیهِ ویقضی بالفرائضِ مُستبینا

ویَدعو للجَماعَةِ مَنْ عَصاهُ ***** وینهكُ قطعَ أیدی السّارقینا

ولیسَ بكاتِم ٍعِلماً لدَیْهِ ***** وَلمْ یُخْلَقْ مِنَ المُتجَبّرینا

ألا أبلِغْ مُعاویةَ بنَ حَربٍ ***** فلا قَرَّت عُیونُ الشّامتینا

أفِی شهْرِ الصِّیامِ فجَعْتمُونا ***** بخَیْرِ الناسِ طُرّاً أجْمَعینا

ومن بعد النبیِّ فخیرُ نفس ٍ ***** أبوحَسَن وخیرُ الصالحینا

لقد علمتْ قریشٌ حیثُ كانت ***** بِأنّكَ خیرُها حَسَباً ودینا

إذا استقبلتَ وجْه أبیحُسَیْن ***** رَأیتَ البَدْرَ رَاقَ الناظرینا

كأنَّ الناسَ إذ فقدوا عَلیّاً ***** نعامٌ جالَ فی بلدٍ سنینا

فلا واللهِ لا أنسَى عَلیّاً ***** وحُسْنَ صَلاتِهِ فی الرّاكعینا

وتبْكی اُمُّ كلثوم ٍ عَلیْهِ ***** بَعَبْرَتِها وقدْ رَأتِ الیقینا


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


باسلام
کتاب راهنمای معلم به علت اینکه هنوز به طور کامل آماده نشده است ممکن است دارای اشکالات تایپی باشد و در چاپ جدید این اشکالات برطرف خواهد شد و حدودا 10 درصد نسبت به این کتاب تغییر خواهد کرد.و در اینجا لازم است از جناب آقای دکتر اشکبوس سرگروه محترم گروه تالیف که اجازه دادند این کتاب در اختیار سایر همکاران قرار دهم صمیمانه سپاسگزاری کنم.
برای دانلود بخش اول اینجا کلیک کنید.
برای دانلود بخش دوم اینجا کلیک کنید.
برای دانلود بخش سوم اینجا کلیک کنید.لینک فایل اصلاح شد و تکراری نمی باشد.
برای دانلود بخش چهارم اینجاکلیک کنید.
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ گروه دینی وقرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان ]
برای دانلود اینجا کلیک کنید.منبع:http://nemonasoal.blogfa.com


برای دانلود اینجا کلیک کنید.منبعhttp://nemonasoal.blogfa.com


سخنان معصومین جهت دیدن متن کلیک نمایید


جمعیت زیادی دور حضرت علی(ع) حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید:
- یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟
علی(ع) در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.
مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:

- اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت: بپرس! مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟
علی فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی.
نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.
در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد، و امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار!

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید:
- یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
حضرت ‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.
نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد. حضرت‌ علی در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.
با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی که صدایش را شنیده بودند، پوزخندی زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد.
همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد.
در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود، پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
امام فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.
در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.
سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت. همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌زده شده بودند که… نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام در حالی که تبسمی بر لب داشت، فرمود: علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود.
نگاه‌های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه‌رو چشم دوخت. مردم که فکر نمی‌کردند دیگر کسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند:
علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می‌کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌اند. فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.
سؤال کنندگان، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند، صدای امام را شنیدند که می‌گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم.

منبع: کشکول بحرانی، ج۱، ص۲۷. به نقل از امام علی‌بن‌ابی‌طالب، ص۱۴۲.


[ یکشنبه 12 شهریور 1391 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ گروه دینی وقرآن وعربی متوسطه اول استان هرمزگان ]
برای دانلود اینجا کلیک کنید. پس از دانلود فایل آن را از حالت فشرد ه خارج کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.این کتاب حاوی جمله های کوتاه و بسیار آموزنده به زبان عربی می باشد که توسط مصطفی السباعی نویسنده ی اهل سوریه در زمانی که در بستر بیماری بود نوشته شده است.  در صورتی که همکاران معنای جمله ای را متوجه نشدند در همین پست و در بخش نظرات جمله ی مورد نظر را بنویسند تا در اسرع وقت ترجمه ی آن در زیر نظرشان درج شود.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.شخصا تلاوتی به این زیبایی تا حالا نشنیده بودم.تاریخ تلاوت :پنج شنبه یکم تیرماه 1391. 


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

وبلاگی ها